Förbättrad logistik med hjälp av BIM-projektering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Byggbranschens effektivitet beror på många faktorer, en av dem är logistik. Välplanerad logistik kan bland annat minska slöseri av tid och kostnader. Studier har tidigare visat att ineffektiv tidshantering i byggbranschen förekommer oftare än i branscher. Examensarbetet har skrivits för att undersöka vilka problem kan förekomma i logistikprocessen och hur digitalisering kan förebygga problem i logistikflödet. Digitalisering som återspeglas i Building Information Modeling (BIM) skapar möjligheter för att uppnå ett effektivt logistikflöde. Rapporten innehåller två huvuddelar: Faktainsamlingen omfattar begreppet logistik och olika strategier relaterade till ämnet som Lean och Just In Time och tillämpningen av dem i byggbranschen. Jämförelser mellan olika standarder kopplade till förbättrad hantering och klassifikation av material tas upp, bland dessa BEAst och Coclass. Även BIM-projekteringens inverkan på logistik har teoretiskt undersökts med programvaran Vico Office och dess 4D samt 5D-funktioner. Den andra delen fokuserar på enkätundersökningar på byggarbetsplats och intervjuer med BIM-specialist, logistikchef, forskare med utvalda intervjufrågor. Frågorna är utformade efter respektive arbetsroll och alla svar finns transkriberade i slutet av rapporten som bilagor. All samlad information från enkätresultat och intervjuer redovisas i resultat och analys för att slutligen diskutera fördelar och nackdelar med BIM-projektering för logistiska ändamål. Rapporten föreslår mer användning av BIM-projektering i projekteringsstadiet för att effektivisera logistik i byggbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)