Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse : Upplevelser hos kroppsarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som skapar arbetsmotivation hos kroppsarbetare samt hur ledarskapet upplevs kunna påverka. Studiens 11 deltagare arbetade inom byggnadsbranschen och hade alla olika yrkesområden, yrkeserfarenheter, ålder och kön. Utifrån en tematisk analys av intervjumaterialet framkom fem huvudteman, arbetsuppgifter, kontroll över arbetet, meningsfullhet, uppmärksamhet och trivsel. Dessa teman ansågs vara centrala faktorer för arbetsmotivationen vilka upplevdes kunna påverkas av ledaren. Det framkom att ledaren kan påverka den anställdes arbetsmotivation genom att involvera dem i beslut, visa uppmärksamhet och att skapa en öppen kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sina åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)