Bildterapi och familjeterapi - En tänkbar kombination?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om och hur bildterapi kan kombineras med familjeterapi samt vad, i så fall, bildterapi kan tillföra. Intervjuer genomfördes med sju psykoterapeuter som kombinerar dessa två terapiformer i arbete med par och familjer. Vid sidan om intervjustudien genomfördes en litteraturstudie för att inventera, för studien, relevant litteratur och forskningsläge. Resultatet av studien visar att bildterapi och familjeterapi kombineras och att bildterapi kan vara ett bra komplement till familjeterapi. Det finns likheter mellan vissa familjeterapeutiska och bildterapeutiska interventioner som gör terapiformerna kompatibla. Övningar som innebär externalisering, gestaltning och omstrukturering är exempel på detta. Bildterapin kan fungera utjämnande mellan vuxna och barn, på så sätt att barn, oftare än vuxna, är vana vid att uttrycka sig i bild och att det verbala övertag de vuxna ofta besitter, vägs upp av barnens rikare tillgång till bildspråk. Bildterapi kan generellt sett hjälpa barn att få sin röst hörd i terapirummet. Bildterapin är till hjälp för synliggörandet av relationella mönster i familjen eller i parrelationen. Såväl psykoterapeut som klienter blir hjälpta av detta. Synliggörandet sker både i bildskapandet och i samtalet om bilden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)