Utveckling av tappränna för Kaldo-konverter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Författare: Lindström Johan; [2021]

Nyckelord: Kaldo; Konverter; Granulering; Flödeskontroll;

Sammanfattning: Det här examensarbetet har utförts i samarbete med Metso:Outotec, där målet var att utföra en grundlig produktutvecklingsprocess för en lösning som möjliggör granulering direkt från en kaldo-konverter. Kaldo-processen är en batchprocess där man konverterar metall och tappar den i en skänk för vidare bearbetning. Med en lösning för att granulera metallen direkt från konvertern kan man undvika transport av flytande metall genom att samla processer på samma plats samt besparas behovet av en transferugn. Genom insamling av information via litteraturstudie och intervjuer identifierades behov som användes som grund för kravspecifikationen. Flertalet koncept togs fram och utvärderades med kravspecifikationen i beakting. Resultatet blev ett konceptförslag som innefattar ett parallellänkage med motvikt och nivåindikation som operatören använder för att styra flödet. Vid högre krav på flödeskontrollen finns möjlighet att montera en sensor och aktuator med pinnplugg för en automatisk flödeskontroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)