Ökad kontroll för controllern : - hur en controller ska arbeta för att tillföra största möjliga verksamhetsnytta

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Sammanfattning  

Datum: 2011-05-16

Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp

Institution: Akademin för hållbar samhälls- & teknikutveckling, HST, Mälardalens högskola

Författare: Johanna Gremberg 9 februari 1984

Titel: Ökad kontroll för controllern

        - hur en controller ska arbeta för att tillföra största möjliga verksamhetsnytta

Handledare: Marie Mörndal

Nyckelord: Controller, business controller, verksamhetscontroller, controllerns roll

Frågeställning: Hur   ska   en   controller   inom   Scanias   produktion   arbeta   för   att   tillföra  största  möjliga  verksamhetsnytta?    

Syfte: Undersökningen   syftar   till   att   beskriva   och   analysera   hur   en   produktionscontroller   på   Scania   ska   arbeta   för   att   tillföra största möjliga verksamhetsnytta.  

Metod: Studien är av en kvalitativ karaktär och baserades på sekundärdata i form av böcker och artiklar inom ämnet ␣controlling␣. Den datainsamlingsmetod som användes var personliga intervjuer utifrån ett selektivt urval med 7 respondenter från Scania. Analysmetoden bestod i att den teoretiska referensramen jämfördes med det som framkom vid datainsamlingen.

Slutsatserna består av följande delar: Det är tydligt att det finns ett behov av en definition av controllerrollen, enligt såväl teori som empiri. Controllerns plats organisatorisk sett på Scania stämmer inte med synen i den teoretiska referensramen Vissa risker är förknippade med den organisationsform som valts, bl.a. är det av stor vikt att controllerns oberoende säkras Då delade meningar råder kring vilka arbetsmoment som en controller bör utföra och syftet med arbetet bör detta klargöras En controller bör stanna på sin tjänst under flera år för att nytta ska kunna tillföras verksamheten, dessutom är det viktigt att ha en mix i controllerpopulationen Vid en nyrekrytering bör en rad kvalifikationer och egenskaper bejakas hos de personer som är aktuella.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)