Hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Birgitta Molinder; [2004]

Nyckelord: Företagsläkare; Projektrapport;

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att hitta faktorer i arbetslivet som främjar hälsa. Förhållanden som belystes i undersökningen var uppfattning hos vårdpersonal om tid, möjlighet att påverka, relationer och psykosocialt klimat, kunskap och motivation samt belöning.Den undersökta gruppen utgjordes av vårdpersonal inom äldreomsorgens särskilda boende i Trollhättans Stad. Samtliga yrkeskategorier ingick i studien; sjukvårdsbiträden, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Långtidsfrisk definierades som ingen sjukfrånvaro alls under ett år. Långtidssjuk definierades som mer än tre månaders men mindre än två års sjukskrivning under ett år. En skriftlig enkät delades ut till långtidsfrisk personal med frågor om deras uppfattning om förhållanden på arbetsplatsen. Svaren sammanställdes och jämfördes med svaren från kontrollgruppen bestående av långtidssjuk personal.Enkäten till de båda grupperna var identisk och innehöll givna påståenden om faktorer i arbetsmiljön. På en ograderad VAS-skala som sträckte sig från ”instämmer inte alls” till ”instämmer i hög grad” markerade de medverkande sina svarsalternativ. Genomsnittligt värde per fråga för långtidsfriska respektive långtidssjuka beräknades och jämfördes mellan grupperna. Studien visade att den långtidsfriska gruppen kände mindre tidspress och stress och tyckte sig ha mer tid för sina arbetsuppgifter jämfört med kontrollgruppen. Största skillnaderna mellan grupperna sågs i uppfattningen om relations- och motivationsfaktorer. Inom den långtidsfriska gruppen uppfattades till exempel den egna ambitionen och arbetsförmågan som högre än inom kontrollgruppen Det psykosociala arbetsklimatet värderades som bättre och arbetsuppgifterna upplevdes som mer stimulerande.Det förelåg liten skillnad mellan gruppernas uppfattning om påverkansmöjligheter.Forskning och studier på hälsofrämjande faktorer i arbetslivet pekar bland annat på tid, påverkansmöjlighet, psykosocialt klimat, motivation och belöning som viktiga för välbefinnande. De faktorer som i denna studie föll ut med störst skillnad mellan den långtidsfriska och den långtidssjuka gruppen sammanfaller med andra studiers resultat, och kan utgöra ett underlag i företagshälsovårdens fortsatta hälsofrämjande arbete för vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)