Vägen in till en kriminell livsstil : Riskfaktorer under uppväxten

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Kriminalitet är ett stort och aktuellt samhällsproblem. Av denna anledning har vi valt att undersöka hur unga män som tidigare haft en kriminell livsstil förstår den egna vägen in i brottslighet. Studien har en kvalitativ ansats där vi har inhämtat det empiriska materialet via intervjuer med fyra män som innehar tidigare erfarenhet kring den kriminella livsstilen. Respondenterna delade med sig av sina tidigare livserfarenheter samt anledningen till att de valde den kriminella vägen. För att få kunskap om vägen in i kriminalitet har fokus varit riktat på de riskfaktorer som de intervjupersonerna ansåg ligga till grund för valet av den kriminella livsstilen. De riskfaktorer som framkom var att man växt upp i en splittrad familj, man var under ett identitetssökande och fann sin identitet genom att vara kriminell, man umgicks med personer som hade samma kriminella tankesätt som en själv, man kände svek från skolan, man saknade känslan av tillhörighet och strävade efter att tjäna snabba pengar i stor omfattning. Ytterligare en riskfaktor var att ungdomarna hade en avsaknad av låg självkontroll samt saknade konsekvenstänk. Vi har under studiens gång konstaterat att det inte finns en specifik orsak till varför man väljer den kriminella livsstilen. Det vi däremot kan konstatera är att det finns ett mönster samt olika anledningar till varför man väljer den kriminella livsstilen. Vi har genom vår studie fått ökad kunskap om och skapat oss en djupare förståelse kring anledningen till att man väljer den kriminella vägen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)