Energilager i batterier : Möjligheter, hinder och incitament för bostadsrättsföreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Energimarknaden förändras till följd av den alltmer aktuella klimatfrågan. En ökad efterfrågeflexibilitet är en förutsättning för omställningen till förnyelsebara energikällor. Energilagring i batterier ses som en nyckellösning i framtidens elförsörjning. Ett alternativ är implementering av batterilager i byggnader hos slutkonsumenten. Uppsatsen undersöker vilka incitament som finns för en bostadsrättsförening att investera i batterilager. Resultaten visar att ekonomiska aspekter är avgörande för beslutet. Potential till minskade elkostnader samt investeringsstöd är möjligheter som värderas högst. Även hållbarhetsaspekter och miljöperspektiv ger incitament. Störst hinder för investeringen i batterilager är brist på utrymme i byggnaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)