Kan jag lita på dig? : En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge Datum: 2019-09-07 Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod bestående av en survey-undersökning som behandlade 25 frågor inom demografi samt recensioner knutna till fastighetsmäklare. Totalt samlade undersökningen in svar från 100 respondenter varav 93 från dessa kunde användas. Därefter analyserades de insamlade svaren i SPSS där deskriptiv-, korrelations- samt klusteranalys genomfördes. Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att det existerar både skillnader och likheter gällande förtroende i direkt korrelation till demografiska skiljaktigheter. Två av studiens fyra hypoteser verifierades och en verifierades delvis vilket besvarade syftet att förtroende till eWOM skiljer sig mellan demografiska grupper. I regel läser majoriteten av konsumenterna recensioner, yngre generationer upplever ett större förtroende till eWOM och kön eller utbildning har ingen direkt koppling. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till ökad förståelse för hur demografi påverkar förtroendeskapande, i detta fall specificerat till försäljningsbranschen. Studien bekräftar och dementerar även tidigare forskning inom konsumentbeteende och demografiska frågeställningar samt öppnar upp för vidare forskning. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör fortsätta i våra fotspår men kan göras på högre nivå med större kvantitet av respondenter som återspeglar samhället bättre. Även mer specificerad forskning till individuella demografiska faktorer och även flera faktorers samband till förtroende behövs. Nyckelord: Förtroende, demografi, eWOM, recensioner, försäljning, fastighetsmäklare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)