Hur gör bildlärarna i praktiken? - Observationer kring formativ bedömning i bildämnet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur tre bildlärare i Göteborg arbetar med formativ bedömning i bildämnet, i syfte att bidra med insikter på området. Där har teorier kring stöttning och Lindströms modell för bildundervisningens olika lärandeformer utgjort de teoretiska utgångs- punkterna. Frågeställningarna rör hur bedömningsstrategier används och hur återkoppling ges. Studien undersöker också vilka roller som uppstår i bedömningsmötet mellan läraren och eleverna. För att svara på frågeställningarna genomfördes deltagande observationer på tre skolor i olika områden. Analysen är gjord utifrån en hermeneutisk ansats och består av tio lektioner som har kategoriserades in i tre teman utifrån frågeställningarna och teorierna. Resultatet visar att bildlärarna använder portfoliometoden, kamratbedömning och viss mån även matriser i det formativa bedömningsarbetet. Återkopplingen ges på olika nivåer och är mer eller mindre förberedd. Mestadels sker återkopplingen i stunden genom en muntlig och individuell återkoppling. Det sker också en förberedd återkoppling genom kamratbedömning. Slutligen antar lärarna olika roller i bedömningsmötet, vilket påverkar elevernas handlings- utrymme. Är resultatet och målet bestämt leder läraren elevernas arbetsprocess framåt. Får eleverna själva bestämma motiv eller teknik uppmuntras de till att använda sig av tidigare erfarenheter och att leda processen vidare. Läraren kan endast stötta dem i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)