Matematiska förmågor i den svenska kursplanen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att beskriva de matematiska förmågorna i den nuvarande svenska kursplanen för matematik utifrån aktuell forskning. Därutöver besvaras också frågan kring dess relevans för långsiktigt matematiskt lärande. Även den kunskapssyn som präglar förmågornas utformning beskrivs och diskuteras. De vetenskapliga källorna begränsades utifrån peer review och merparten identifierades genom kedjesökning. Totalt lästes 93 vetenskapliga artiklar men endast 46 inkluderades i föreliggande uppsats. Utifrån resultatet dras slutsatsen att förmågorna kan beskrivas enskilt men deras relevans och funktion för matematiskt lärande sker framförallt genom att de tillsammans utgör en helhet. De matematiska förmågorna som beskrivs i läroplanen kan alltså betraktas som sammanhängande och det är tillsammans som de framförallt är gynnsamma för utveckling av matematiskt lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)