Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - En rättsvetenskaplig studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete som sker hemifrån

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Kontorsarbete har som en följd av digitaliseringen och covid-19-pandemin flyttat från arbetsgivarens lokaler till hemmet, vilket har förändrat förutsättningarna för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur den rättsliga regleringen kring arbetsmiljö kan appliceras när arbetet flyttar hem. Detta görs för att skapa en förståelse kring hur långt arbetsgivarens arbetsmiljöansvar sträcker sig och hur förutsättningarna för att uppnå en god arbetsmiljö förändras då arbetet sker hemifrån. Genom den rättsdogmatiska metoden har rättskällorna Arbetsmiljölagen, förarbeten, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och doktrin undersökts. I syfte att få ett bredare perspektiv på hur arbetsmiljö regleras i lag i jämförelse med praktiken har även juridisk metod använts. Statens Offentliga Utredningar, kollektivavtal och publiceringar från Arbetsmiljöverket har legat till grund för jämförelsen. Även dialog med arbetsgivarorganisationer, en kommun samt Arbetsmiljöverket har förts i syfte att få en bild av hur arbetsmiljö vid hemarbete hanteras i praktiken. En utgångspunkt i arbetsmiljöregleringen är att arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter gäller oavsett vart arbetet utförs. Detta är dock svårt att hantera i praktiken då arbetsgivares och arbetstagares förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö förändras. En analys kring huruvida lagen är applicerbar och tillräcklig vid arbete som sker hemifrån görs. Analysen har lett fram till slutsatsen att regleringen kring arbetsmiljö vid arbete hemifrån bör uppdateras gällande arbetstagares ökade skyldigheter och arbetsgivarens kvarstående övergripande arbetsmiljöansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)