Handgester - ett sätt att uttrycka matematik : En observationsstudie av elevers användande av gester i geometri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur elever i lågstadiet använder sig av gester för att kommunicera och uttrycka sig i matematik. För att besvara syftet utgår studien från två forskningsfrågor som fokuserar på elevers gester och muntlig kommunikation i samband med att de bygger en konstruktion med tre-dimensionella geometriska kroppar. Studien grundar sig i embodied cognition vilket innebär att man förutsätter att lärande sker med hjälp utav kroppen. Studiens metod utgörs av observationer med åtta elever, där samtliga observationstillfällen spelades in. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys som resulterade i några centrala teman i studien. Resultatet visar att de deltagande eleverna i stor utsträckning använder gester för att uttrycka sig och kommunicera i geometri. Eleverna använde gester i samband med att de uttryckte geometriska kroppars form, läge och position. En av studiens slutsatser är att gester kan användas för att komplettera eller förtydliga elevers tankar när de bygger konstruktioner med geometriska kroppar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)