Hur styr ledare på distans? : Distansarbetets påverkan på organisationskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Hur styr ledare med organisationskultur på distans? - En kvalitativ studie om organisationskultur ur ett ledningsperspektiv Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Anevay Clement och Hanna Johansson Handledare: Niklas Bomark Datum: 2021 - januari Syfte: Organisationskultur är viktigt för att företag ska uppnå effektivitet och framgång. Ledare kan med hjälp av artefakter styra medarbetare med organisationskultur. På grund av Covid-19 tvingas företag att arbeta på distans istället för på kontoret. Därmed är syftet med studien att bidra med kunskap kring hur ledare i kontorsbaserade företag styr medarbetare med organisationskultur när verksamheten ställer om till distansarbete. Studien konkretiserar hur ledare kan styra med organisationskultur på distans. Metod: Studien grundar sig i den hermeneutiska traditionen där en kvalitativ flerfallsdesign genomförts för att undersöka hur ledare i två utvalda kontorsbaserade företag styr med ritualer och språk, när medarbetarna genomgår en snabb omställning så att de arbetar på distans. Studien har utgått från sex semistrukturerade intervjuer och tre dokument.  Resultat och slutsats: Studien visar att kommunikation och interaktion är viktigt för organisationskulturer. För att upprätthålla detta under distansarbete har ledare justerat och anpassat ritualer. Studien presenterar ritualer som fungerat för att ledare att styra med organisationskultur på distans. Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar till befintlig teori inom ämnet organisationskultur då den visar att ledare kan styra medarbetare med organisationskultur på distans om de justerar och anpassar de ritualer som tidigare använts på arbetsplatsen. Ett ytterligare bidrag är att studien presenterar specifika ritualer, som fungerat väl för de studerade företagen, och som ledare kan inspireras av när de genomför kulturstyrning under distansarbete. Studien bidrar till praktiker då den ger förslag på ritualer som ska underlätta vid kulturstyrning på distans då de minimerar nackdelarna med distansarbete. Förslag till vidare forskning: Förslag på vidare forskning är att undersöka hur ledares styrning av organisationskultur fungerar på lång sikt. Håller ritualerna, som denna studie presenterar, på lång sikt? Blir språket på ett annat vis när distansarbete har tillämpats längre tid? Förändras värderingar på längre sikt? Vad leder dessa faktorer till?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)