Översättning från ryska till svenska i Google Translate - En undersökning av satsadverbialets, objektets, subjektets och genitivattributets placering

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I det här arbetet undersöks Google Translates möjligheter och svårigheter att översätta från ryska till svenska. Undersökningsmaterialet är dels hämtat från olika hemsidor, dels från forskningsartiklar om olika ordföljdsmönster som förekommer i ryska. Syftet är att studera det översatta materialet med inriktning på tre problemområden: placeringen av satsadverbialet inte, placeringen av genitivattributet samt placeringen av subjektet och objektet. Anledningen till att de här specifika problemområdena undersöks är att satsadverbialet, genitivattributet samt subjekt och objekt kan placeras på andra platser i ryska meningar än i svenska. Dessutom undersöks om Google Translate är beroende av kontext för att generera korrekta översättningar. En intressant upptäckt är att Google Translate tenderar att direktöverföra ryskans ordföljd och tar därmed inte hjälp av de ryska kasusens grammatiska funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)