Dansimprovisation och motivation : Hur olika metoder påverkar motivationen i en skapandeprocess av dans

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

Syftet med det här utvecklingsarbetet har varit att pröva olika metoder att arbeta med dansimprovisation på gymnasieskolans estetiska program dansinriktningen. Jag har upplevt att detofta har varit svårt i början för eleverna att släppa hämningar och krav och att våga utforskaegna rörelser i tid, rum och kraft. I det här utvecklingsarbetet prövades som metod tre olikauttryck: rörliga bilder, en text eller ett musikstycke. Därför var jag nyfiken på hur elevernaupplevde de olika estetiska inspirationskällorna och om någon kunde öka elevens motivationatt arbeta med dansimprovisation. Samtidigt ville jag knyta ihop några moment ur kursernascentrala innehåll med förhoppning om att eleverna skulle få en ökad förståelse för denskapande processen i dans. För att få en uppfattning av hur eleverna upplevde det härupplägget utvärderades arbetet genom egna observationer och intervjuer av eleverna.Resultatet visade att eleverna upplevde en ökad motivation att improvisera till rörliga bilderoch musik. Eleverna uppfattade även att de hade fått en bredare förståelse avdansimprovisation verktyg för att skapa dans när några moment ur kursernas centrala innehållsamverkade som en helhet. Samtliga elever upplevde arbetet med de olika metoderna som enpositiv erfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)