Diagnos och behandlingsutfall: En effectiveness-studie på studentledd kognitiv beteendeterapi

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Karin Jarenfors; Matilda Thörne; [2018-05-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande effectiveness-studie gällande studentledd kognitiv beteendeterapi ämnade undersöka huruvida de olika diagnosgrupperna egentlig depression, oro/ångest, social ångest och specifik fobi hade olika mönster för behandlingsförlopp och utfall. Samtliga 190 deltagare hade innan behandling, efter avslutad behandling samt cirka ett år efter avslutad behandling, fyllt i självskattningsskalan Clinical Outcome in Routine Evaluation - Outcome Measure, som mäter psykisk hälsa och funktion. Tre av fyra diagnosgrupper hade en liknande förändringskurva och behandlingsutfall, med undantag för specifik fobi som hade en flackare förändringskurva och sämre behandlingsutfall. Behandlingsutfallet kunde därmed till viss del förklaras av diagnos.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)