Upplevelse av skriftlig information inför självständig bortkoppling av cytostatikapump

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje största cancerformen globalt och nationellt och tackvare nya behandlingsformer lever personer med kolorektalcancer längre med sin sjukdom.Behandling med cytostatikainfusion är vanligt. På Onkologmottagningen SU/Östra Sjukhusetfinns det sedan cirka ett år tillbaka möjlighet för patienter att bli utbildade i hur man kopplarbort sin cytostatikapump på egen hand i hemmet, vilket har öppnat upp nya dörrar för bådepatient och verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter somundervisats i att självständigt koppla bort sin cytostatikainfusion i hemmet upplever denskriftliga information de fått i samband med undervisningstillfället. Metod: En empiriskstudie med induktiv forskningsansats. Studien tillämpade semistrukturerade individuellapatientintervjuer. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades för att därefter analyserasenligt metoden kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av denna studie visar att patienterna hadeen genomgående positiv upplevelse av det skriftliga materialet, dock kundeförbättringspotential identifieras. Det skriftliga materialet utgjorde ett stöd vid momentetsutförande och ökade trygghetskänslan hos flera patienter. Slutsats: Efter att ha tagit del avpatienternas erfarenheter upplever vi att det skriftliga informationsunderlaget håller en högkvalitet och möter patienternas behov. De förslag till förbättring som denna uppsats redovisarhoppas vi kan bidra till att Onkologmottagningen utvecklar sitt material samt att andrasjukvårdsenheter vågar ta steget att lämna över en del av ansvaret till patienten och på så sättöka patientmedverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)