Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. De har däremot inte fokuserat på hur erfarenheter tas tillvara och överförs mellan projekt, samt vilka faktorer som gynnar respektive hindrar lärandet mellan projekt, vilket utgör den här studiens syfte och frågeställningar. För att uppnå syftet har en omarbetad kunskapsöverföringsmodell, samt en kvalitativ metod, med semistrukturerade och öppna frågor valts. Datamaterialet har analyserats utifrån två tematiska analyser, en teoriledd samt en induktiv. Resultatet visar olika aktiviteter om hur kunskapsöverföring sker inom valt undersökningsområde. Det vidrör även sex faktorer som anses gynna respektive hindra kunskapsöverföring. Studiens slutsatser är att artikulering är det vanligaste sättet att delge erfarenheter. Exempelvis möten, samtal samt studiebesök. Därefter har kodifiering och internalisering beaktats likvärdigt i uppsatsen. D.v.s. förbättringspotential föreligger hos båda trots att exempelvis check- och förbättringslistor, dokumentation, IT-baserade system, respektive mentorskap, studiebesök samt workshop och grupparbeten genomförs av företagen. Minst fokus har institutionalisering erhållit, trots att det är viktigt vid exempelvis nyanställningar, via exempelvis introduktioner, utbildningar samt överlappning. De sex faktorer som presenteras (ekonomi, företagsklimatet, IT-baserade system, en återkommande projektgrupp, tid samt viljan att förbättras och utvecklas) kan såväl gynna som hindra lärande mellan projekt. Fortsatt forskning bör främst undersöka om företagen lär sig vid kunskapsöverföring, samt hur hela fastighetsbranschen gör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)