Förekomst av Interleukin-1β i synovia hos halta hästar

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Ulrika Jonsson; [2012]

Nyckelord: häst; leder; inflammation; cytokiner; interleukin-1!;

Sammanfattning: Ledinflammation som orsak till hälta är vanligt hos hästar inom alla discipliner. Om inflammationen inte upptäcks i tid eller behandlas felaktigt resulterar den oftai osteoartros och kronisk hälta. Patogenesen från en reversibel synovit till osteoartros är inte helt klarlagd. En rubbad homeostas i leden med olika endogentproducerade mediatorer tros starta en ond cirkel som sedan är självunderhållande.Att finna en markör för att upptäcka tidiga förändringar är högintressant. Den proinflammatoriska cytokinen Interleukin-1 har föreslagits vara den molekyl som initierar en kaskadreaktion av för leden skadliga processer.Denna pilotstudie syftar till att i synovia hos halta hästar mäta koncentrationen Il-1! med hjälp av en kommersiell Equine Il-1! ELISA. Hälta har verifierats medLameness Locator som är ett objektivt datorbaserat system för att utvärdera rörelseavvikelser hos häst.Endast i 4 av 33 provtagna leder (normala och konstaterat hältorsakande) sågs mätbar Il-1! koncentration i denna studie. Några slutsatser rörande förekomst vid olika patologiska tillstånd i leder eller tidpunkt i förhållande till skadetillfälle kan därför inte dras.Ytterligare studier av hur Interlekin-1 påverkar patogenesen vid osteoartros och när dess effekt är som störst bör utföras i en större skala och på ett större och mer varierat hästmaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)