VAD SNURRAR I DITT HUVUD? Att få syn på studenters lärande under handledningssamtal

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om hur studentens lärande synliggörs under handledningssamtal.Teori: Studiens teoretiska ram består av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommunikation.Metod: Empiri har samlats in genom ljudinspelning av interaktion mellan student ochVFU-handledare under handledningssamtal i VFUResultat: Resultatet visar att studentens lärande under VFU: n synliggörs genom att handledaren använder sig främst av olika frågor i handledningssamtalet. Frågornas varierande karaktär möjliggör att olika aspekter av studentens lärande lyfts fram för gemensam reflektion och diskussion och mellan studenten och handledaren. Frågorna styrsamtalet beroende på vad som är relevant att diskutera. Frågorna möjliggör även att studenten stimuleras och utmanas att verbalisera sina kunskaper och sin utveckling under kursen men samt sinautvecklingsområden. Resultatet visar även att när det kommer till bedömning och återkoppling är det främst resonemang och reflektion som är verktygen för att synliggöra lärande. Resultatet visar dessutom att bedömningen framförs på ett implicit sätt av handledaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)