Behandlingspedagogiska reaktioner : En granskning av programmet pedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvårds inverkan på studentens beteende gentemot personer med missbruksproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka programmet Pedagogik med inriktning ungdoms – och missbruksvårds påverkan på studenters subjektiva beteende gentemot personer med missbruksproblematik. Som metod i denna kvantitativa uppsats användes frågeformulär för insamling av data. Respondenterna var utexaminerade behandlingspedagoger samt förstaårsstudenter vid programmet pedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvårds. Resultatet pekade på en påverkan av attityder, sociala normer samt tron på den egna förmågan, vilka tillsammans utgjorde grunden till beteende, bland majoriteten av de utexaminerade studenterna. Uppsatsens slutsatser visade på att Institutionen för Pedagogik (tidigare Institutionen för Pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap), vilka tillhandahåller utbildningen haft framgång i arbetet med att nyansera och utveckla grundläggande synsätt för professionella inom missbruksvården. Trots detta bör den grupp av personer som inte påvisar en sådan subjektiv påverkan uppmärksammas för att förbättra resultatet än mer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)