Att förutspå värdet på Bitcoin med Twitter : En studie om analys av tweets och dess påverkan på priset på Bitcoin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka om uppmätt sentiment på Twitter kan vara en förutsägande faktor för priset på Bitcoin. En kvantitativ undersökning genomförs med regressionsmodeller där data inhämtas från Twitter i realtid. Resultatet indikerar ett svagt samband där bäst resultat erhölls med en tidsfördröjning av sentiment på 16 timmar, vilket tyder på att det kan finnas möjligheter att använda Twitter för att förutspå förändringar av priset på Bitcoin. Variationen av resultat för olika tidsperioder gör dock att det är svårt att dra generella slutsatser av studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)