Pl 24 a § : Polismans möjlighet att omhänderta egendom i samband med rattfylleri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Författare: Johan Södergård; Peter Wiklander; [2007]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning: Den första januari 2005 antog riksdagen en ny lag som skulle komma att ge svensk polis ytterligare ett verktyg i dess arbete mot rattfylleri. Meningen med lagen är att man på ett enkelt sätt ska kunna hindra påverkade personer att framföra motorfordon både före körning och efter ett rattfylleribrott där man misstänker att personen kommer att fortsätta sin färd med fordonet. Vårt arbete syftar till att redogöra för hur lagen ska tillämpas, hur poliser på myndigheterna i sitt arbete använder sig av lagen och hur de upplever att lagen är att arbeta efter. Vi ville även undersöka om den har visat sig vara ett bra verktyg eller inte. Vi har i arbetet undersökt varför lagen kom till och hur man tidigare arbetade. Vi har läst förarbeten till lagen samt diverse litteratur för att få bakgrund till detta, samt få en grund till hur den ska tillämpas. Genom att intervjua ett antal poliser på olika orter i Västernorrlands län har vi försökt skapa oss en bild på hur arbetet i samband med rattfylleri går till. Särskilda skäl måste föreligga för att polisman skall kunna omhänderta fordonsnycklar och där har vi sett stora likheter med begreppet ”skälig misstanke”. Eftersom skälig misstanke är ett begrepp alla poliser är väl bekanta med så blir det lättare att tillämpa lagstödet praktiskt om man är medveten om vad de båda begreppen har gemensamt. Då vi tycker att lagen ska tillämpas oftare så måste den vara enkel att förstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)