Processkartläggning i samband med verksamhetsflytt : En fallstudie på SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems spedition- och ankomstprocesser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning:

Syfte - Syftet med detta examensarbete är att studera hur idag två helt skilda verksamheter; SAAB Training & Simulation och SAAB Avionics Systems, arbetar med spedition- och ankomstprocesser. Detta för att undersöka bakgrunden till vad som utformat processerna och för att säkerställa att dessa tillfredsställs då de tillsammans ska bedriva godsmottagning från och med 2017. I studien ingår även att ge förslag på hur godsmottagningen organisatoriskt ska bedrivas vid en integrerad struktur.

Metod - En jämförelse av de båda företagens sätt att arbeta utförs genom en flödeskartläggning på vardera företag utifrån principerna för en fallstudie. För att möjliggöra kartläggningen och för att samla fakta har intervjuer genomförts löpande under studiens gång. En litteraturstudie har även genomförts för att kunna koppla verkligheten mot aktuella teorier och ge välgrundade förslag.

Resultat - Studien mynnar ut i två processkartor. En för hur SAAB organisatoriskt ska bedriva godsmottagning direkt efter att SAAB Avionics flyttat sin verksamhet och en för hur godsmottagningen organisatoriskt ska bedrivas inom en femårsperiod. Till de båda processkartorna följer rekommendationer och konkreta åtgärdsförslag för hur detta ska gå till och vad som bör beaktas vid utformning av spedition- och ankomstprocesser mellan två företag.

Implikationer - Eftersom resultatet är fördelat på två tidsperioder kan de förslag och resultat som avser den första tidsperioden betraktas som applicerbara, dessa resultat har fokuserats till att skapa ett funktionellt flöde. Medans de förslag och resultat som avser den andra tidsperioden kan ses som en förstudie för fortsatt forskning eller vidare fördjupning ifrån företagens sida.

Begränsningar - Då en fullständig analys av hur den gemensamma godsmottagningen ska bedrivas är för omfattande, är denna studie begränsad till hur detta organisatoriskt ska bedrivas.

Nyckelord - Godsmottagning, verksamhetsflytt, processkartläggning, spedition- och ankomst, kundkrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)