Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om omvårdnadens innehåll och arbete : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Omvårdnad är ett ord som kan ha flera olika betydelser, det kan vara ett verb som något man utövar eller en synonym med kunskap som något som erhålls. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor och undersköterskor ansåg inbegripas av begreppet omvårdnad och “god omvårdnad” samt vad för arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna utförde inom ramen för omvårdnad. Metod:Individuella intervjuer av tre sjuksköterskor och fyra undersköterskor. Innehållet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fem teman och 21 kategorier framkom. Resultat: Respondenterna uttryckte att den basala omvårdnaden hade en central roll inom begreppet omvårdnad. Vid diskussion om vad god omvårdnad innebar framhävde de flesta att ett gott bemötande var avgörande, att utföra arbetsuppgifter med omtanke och respekt. Att bedriva personcentrerad vård ansågs även ge god omvårdnad. Förutom basal omvårdnad och bemötande framkom det att medicinsk teknik var en stor del av arbetet inom omvårdnaden och att samarbete var en viktig del. Det rådde få meningsskiljaktigheter angående sjuksköterskans respektive undersköterskans arbetsuppgifter. Slutsats: Sjuksköterskorna och undersköterskorna som intervjuats har till stor del en samlad bild utav vad begreppet omvårdnad innebär. Det fokuserades mest på basal omvårdnad och gott bemötande vilket båda är två viktiga och centrala delar inom omvårdnaden. Att det inte fanns många meningsskiljaktigheter mellan undersköterskorna och sjuksköterskan kan ses som ett resultat av en tydlig arbetsfördelning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)