Välkommen hit, välkommen hem : Queera röster om Uppsala

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga queer-personer upplever Uppsala. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv besvaras frågeställningarna ”Hur upplever unga som identifierar sig som queer att bo och leva sina vardagsliv i Uppsala?” och ”På vilket sätt rör man sig i staden och hur påverkar olika platser ens sätt att vara eller uttrycka sig?”. Materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer av sju personer som identifierar sig som queer och metoden bygger på en kombination av innehållsanalys och narrativ analys. Resultatet visar att identiteten är tätt sammankopplad med upplevelsen av platsen och beteendet skiftar beroende på hur accepterande man uppfattar den givna platsen. Uppfattningen är att Uppsala är en tillåtande plats som präglas av öppenhet, samtidigt som det finns platser som kan leda till obehag utifrån ens queera identitet. Det finns platser i staden där normerna kring vilket beteende som är accepterat är starkare än andra. På dessa platser väljer flera att anpassa sitt beteende eller dölja delar av sin identitet för att minska känsla av att vara out of place.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)