Pedagogisk måltid i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Frida Gustafsson; Anneli Granat; [2012]

Nyckelord: Kunskap; kost; hälsa; måltidsituation;

Sammanfattning: SammanfattningStudien gick ut på att analysera måltidssituationerna på två olika förskolor med olikaförutsättningar. Vi ville veta ifall pedagogerna arbetade med så kallade pedagogiska måltider,som går ut på att pedagogerna äter tillsammans med barnen för att föregå med gott exempeloch för att lättare kunna lära barnen om hur en bra måltid går till. Syftet med studien var då attse hur olika pedagoger arbetar med de pedagogiska måltiderna. Observation och intervju varvåra tillvägagångssätt och därifrån hämtade vi vårt underlag till studien.De två förskolor vi besökt för att observera och intervjua ligger båda i Göteborgs kommun.De är olika på så sätt att det fanns en kock som lagade all mat på den ena förskolan medanden andra förskolan fick maten från storkök. Pedagogerna på de två förskolorna hade äveninom arbetslagen lite olika sätt att arbeta med de pedagogiska måltiderna. Vissa pedagogerverkade mer engagerade än andra. Vi har under arbetets gång kommit fram till att kunskaperom kost och hälsa är viktigt att man har som pedagog eftersom det då blir lättare att vara engod förebild för barnen i måltidssituationerna. På de förskolor vi observerat verkade det varanaturligt för pedagogerna att prata med barnen om maten under måltiden. I de fall dåpedagogerna samtalade med barnen handlade samtalet oftast om den mat som serverades.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)