Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. Metod: En litteraturstudie genomfördes med hjälp av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign. Samtliga artiklar hämtades från CINAHL och PubMed via Göteborgs Universitetsbibliotek genom strukturerade informationssökningar. Kvalitetsgranskning genomfördes på samtliga artiklar i enlighet med SBU:s granskningsmall för bedömning av studier med kvalitativ metodik. Vid dataanalys har underteman och teman utformats manuellt med hjälp av meningsenheter och kodning. Resultat: De teman som framkom vid analys av artiklarna redovisas i tre teman: bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress, konsekvenser av arbetsrelaterad stress och sjuksköterskans hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad stress tillsammans med sex underteman. Det första temat beskriver bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress med underteman: hög arbetsbelastning, bristande rutiner, resursbrist och tidsbrist. Det andra temat beskriver konsekvenser av arbetsrelaterad stress med undertemana: påverkan på vårdkvaliteten och påverkan på sjuksköterskans fysiska och psykiska hälsa. Det tredje och sista temat beskriver sjuksköterskans hanteringsstrategier. Slutsats: I resultatet framkom det att faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress är förknippat med olika typer av brister på arbetsplatsen. Den arbetsrelaterade stressen bidrar till både fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskan och konsekvenser på omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan hanterar stressen på olika sätt genom hanteringsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)