Upplevelsen av att leva med hälsoångest- en analys av narrativ

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Att leva med hälsoångest är komplext då det ofta inte föreligger någon kroppslig sjukdom utan den som lever med hälsoångest har en ständig rädsla för att ha eller få en allvarlig sjukdom. Detta är något som är oerhört påfrestande för individen och påverkar sjukvården genom frekventa vårdtillfällen. Syftet med denna studie var att studera personers upplevelser av att leva med hälsoångest. En litteraturstudie på narrativ tillämpades där sex stycken bloggar analyserades. Resultatet utgjordes av tre huvudkategorier och sex subkategorier. De huvudkategorier som framkom var; Att rädslan är ständigt närvarande och påtaglig; Att försöka hitta sätt att klara av hälsoångesten och hålla sig flytande i vardagen; Att andras bemötande och förhållningssätt får betydelse för måendet. Kunskapen av denna studie ämnar till att öka förståelsen för hur det är att leva med hälsoångest och därmed på ett bättre sätt kunna bemöta samt hjälpa personer som lider utav detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)