Skolsköterskors erfarenheter av överviktsprevention

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt är vanligt förekommande bland barn i grundskolan. Ansvaret för att arbeta med överviktsprevention på olika nivåer med skolbarn faller ofta på skolsköterskor. Forskning har visat att det finns svårigheter och utmaningar i detta arbete. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med överviktsprevention i grundskolan.Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utfördes med 11 skolsköterskor. Datamaterialet analyserades genom tematisk innehållsanalys.Resultat: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första var Fokus på ett hälsofrämjande perspektiv med underkategorierna Övervikt - ett vanligt och komplext problem; Angeläget att nå ut till alla; Individens hälsa och behov främst. Den andra kategorin var Föräldrarollens betydelse med underkategorierna Ett ofrånkomligt ansvar; Inställningen - en nyckelfaktor. Den tredje kategorin var Utmaningar i samarbete och kommunikation med underkategorierna Ett känsligt ämne; Vikten av en fungerande samverkan med andra aktörer. Samtliga skolsköterskor arbetade med överviktsprevention på grupp- och individnivå och betonade det hälsofrämjande perspektivet. Det visade sig att föräldrarna var nyckelpersoner i ett framgångsrikt arbete med överviktiga barn.Slutsats: Överviktsprevention innebar ett tålamodskrävande arbete som krävde kunskap och engagemang hos skolsköterskorna. Den främsta utmaningen låg i att skapa goda relationer till föräldrarna och att motivera dem till ändrade livsstilsvanor, samt att få till ett samarbete med andra aktörer. Resultatet gick att koppla till Sex-Cs utvecklingsekologiska modell. Nyckelord: barn, grundskola, prevention, skolsköterskor, övervikt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)