Pedagogers arbete med en elev med ADHD-diagnos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: David Nunez; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolan har ett värdegrundsmål i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket (2011) om att ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” Skolverket 2011 (s.12) Detta är ett viktigt mål att sträva mot eftersom elevernas empatiska förmåga skall främjas. Med detta i åtanke får vi hellre försöka förstå att ADHD diagnoserna har blivit alltfler, och nu visar forskning att det finns ungefär ett barn i varje klass som har ADHD. Det finns de barn som upptäcks, och det finns de barn som inte upptäcks med de metoder som finns att tillgå. I denna studie har jag valt en kvalitativ metod och intervjuat fyra verksamma pedagoger som arbetar med en elev i årskurs 5 som är ADHD-diagnostiserad. Syftet är att ta reda på hur de anser att det bästa sättet att bemöta, stödja och underlätta skoldagen för elever med ADHD för att de ska nå framgång. Resultatet beskriver hur pedagogerna arbetar med ett barn som har en ADHD-diagnos, samtidigt som de delar med sig annan användbar information. Det hjälper att vara lugn och att ha tålamod. Det kommer att spela en central och viktig roll då pedagogens kroppsspråk är betydelsefullt under dessa situationer. Att vara förberedd samt strukturera dagen är otroligt viktigt för dessa elever, eftersom enligt resultaten kan en liten bagatell bli till ett väldigt stort problem för dessa elever. För att få eleverna att känna sig säkra behövs det rutiner som ska repeteras, men det allra viktigaste som både resultat samt litteratur beskriver, är att få dessa elever att känna sig trygga och att de bygger upp sitt självförtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)