Drömmen om en bättre morgondag : Erfarenheter av det dagliga livet efter att ha drabbats av en stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är ett tillstånd som innebär att det uppstått minskad eller upphörd blodtillförsel till hjärnan. Cirka 100 000 personer i Sverige lever med något slags resttillstånd som följd efter en stroke. För människor upplevs hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom i och genom livsvärlden. Syfte: Att  beskriva strokedrabbades erfarenheter av det dagliga livet. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Dessa har kvalitetsgranskats och sedan analyserats enligt Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys som resulterade i fem kategorier. Resultat: De fem kategorierna är, det dagliga livet, sociala relationer, emotionella reaktioner, copingstrategier samt  nya livsperspektiv. Resultatet visade att många strokedrabbade kunde uppleva sig begränsade över att inte längre kunna utföra sina dagliga aktiviteter som tidigare. Dock fann en del att copingstrategier kunde bidra till återhämting och hantering av det dagliga livet. Slutsats: Eftersom upplevelserna och hanteringen av det dagliga livet efter en stroke är olika kan det vara av stor vikt att skapa djupare förståelse för människors livsvärld. För att bemöta och stödja deras återhämtning är det enligt oss av stor betydelse att stärka individers egna egenskaper och värderingar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)