Asymmetrisk information, moral hazard och riskhantering – för Venture Capital-bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ”venture capital”-branschen och hur omfattande problemen med asymmetrisk information och ”moral hazard” är samt hur risk hanteras. Syftet är också att arbeta fram en hypotes för framtida kvantitativ forskning.

 

Ansats/metod: Med en deduktiv ansats har en kvalitativ studie genomförts. Datainsamling av empirisk primärdata har skett genom semi-strukturerade intervjuer.

 

Teoretisk referensram: Det teoretiska kapitlet tar upp grundläggande teorier kring asymmetrisk information, ”moral hazard”, ”agency costs” och riskhantering. Avsnittet tar även upp metoder för att motverka och minimera effekterna av agent-problemet.

 

Empiri: I empirikapitlet redogörs för de fem intervjuer som genomförts med personer som representerar fem olika VC-bolag. Det empiriska kapitlet visar hur bolagen arbetar i investeringsprocessen med att hantera risk.

 

Slutsats: Uppsatsens slutsats visar på relativt stora skillnader mellan vad som beskrivs i den teoretiska referensramen jämfört med hur svenska VC-bolag arbetar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)