Upprättande av kundorderpunkt : En analys och flödesförbättring

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Henrik Kårefjärd; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Car-O-Liner i Kungsör är en komplett tillverkare av reparationssystem för krockskadade fordon, vars produktion hindras av okontrollerade lager. Företaget har förhoppningen om att en frikopplingspunkt skulle kunna bidra till en mer kontrollerad produktion, och därigenom nå en högre leveransprecision. Frikopplingspunkten är tänkt att upprättas i form utav en supermarket, och examensarbetet syftar därför till att undersöka möjligheterna till ett upprättande utav en supermarket samt att föreslå en lämplig återfyllnadsmetodik. Målsättningen är att presentera ett nytt materialhanteringskoncept som effektiviserar och framförallt förenklar produktionen, med förhoppning att samtidigt göra verksamheten mer flexibel och därigenom höja leveranssäkerheten.Fokus för projektet ligger på produktionsgrupperna Bänkrobot och Detaljrobot som sätter takten för resterande flöden. I produktionsgrupperna har materialhanteringen studerats, och med hjälp av spagettidiagram har rörelsescheman kartlagts. Rapporten baseras på observationer, intervjuer och beräkningar.Observationer över det nuvarande tillståndet visade tydliga tecken på förbättringsmöjligheter, där bl.a. stora tillverkningsorder låste produktionen och därmed hämmade en viktig artikelvariation. Genom dessa observationer identifierades även slöserier av olika former, där den främsta anses vara överproduktion. Flera aktiviteter som inte tillför värde, men som är nödvändiga för produktionen identifierades, främst berörande materialförsörjningen till produktionsgrupperna.Projektet delades in i olika faser, teoristudier, nulägesbeskrivning och en nulägesanalys som därefter kopplats samman och utifrån denna data har ett lämpligt konceptförslag utformats. Detta innehållandes en supermarketlösning. Utifrån konceptet sammanställs kapitalbindningen varifrån uppdragsgivaren får ta ställning till den svåra avvägningen mellan resursutnyttjning, kapitalbindning och leveransservice. Teoristudier har genomförts för att förankra genomföranden och idéer genom projektet för att öka dess tillförlitlighet.Car-O-Liner rekommenderas att implementera det föreslagna produktionskonceptet för att kunna uppnå ett snabbare och framförallt stabilare värdeflöde av produkter genom fabriken, och därmed kunna möta det ökande och framförallt varierande kundbehovet.Slutsatserna visar på att ett resurssnålt, förbrukningsstyrt och sammanlänkat värdeflöde är möjligt att uppnå med hjälp av enkla metoder och verktyg, inspirerade av Lean. Med ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete är författarens åsikt att genomloppstider går att sänka dramatiskt, vilket kan göra att man på sikt kan arbeta med lägre lagervolymer. Detta i sin tur frigör kapital och framförallt produceras produkter som verkligen efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)