"Talangscouter, juniorer och jakten på den perfekta idrottaren" : En studie av Personal Branding och sökandet efter nya talanger

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Emil Ring; Peter Ljunggård; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ABSTRACT Titel: " Talangscouter, juniorer och jakten på den perfekta idrottaren" En studie av Personal Branding och sökandet efter nya talanger Nivå: C-uppsats företagsekonomi. Författare: Peter Ljunggård och Emil Ring. Handledare: Jonas Kågström. Datum: 2011 – Maj. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra hur det personliga varumärket uppfattas bland talangscout(er) och bland idrottsmän. Detta gör vi genom att bearbeta och anpassa aktuell teori om Personal Branding till idrottsvärlden. Vi vill lyfta fram att Personal Branding är ett viktigt verktyg att arbeta med både inom arbetslivet som för atleter. Vi ser det även som väldigt intressant att vi inte kan finna några tidigare studier inom detta ämne. Metod: Vårt arbete är format utav en mix av både ett kvalitativt samt ett kvantitativt synsätt. Det kvalitativa synsättet har vi valt som metod på grund av den information vi har möjlighet att få fram genom att använda oss utav intervjuer. Till insamlingen av information använde vi oss även utav en kvantitativ metod genom en enkätinsamling. Vi har även valt att fördjupa oss i arbetet med hjälp utav den hermeneutiska fenomenologin. Vilket ger oss möjligheten att tolka framtagen data. Resultat & slutsats: Personal Branding kan komma att bli ett betydande verktyg för idrottare. Kan en spelare med hjälp av olika tekniker stärka sitt varumärke kommer fler individer att få upp ögonen för spelaren i fråga. Talangscouten vi fick möjlighet att intervjua betonade väldigt starkt att en spelares karaktär betyder väldigt mycket i frågan om spelaren är av intresse eller inte. Detta kom även att framhävas som väldigt viktigt i den teori kring Personal Branding som vi tog del av. Det är även intressant att de idrottare som fick ta del av vår enkät har svarat snarlikt med den information vi fått fram med hjälp av de intervjuer vi gjort. Förslag till fortsattforskning: Vårt förslag till framtida studier är att använda sig utav fler talangscouter och på det viset studera om det finns skillnader och likheter i hur de tänker i frågan om vad man först letar efter bland unga talanger. Vi har tyvärr enbart intervjuat en talangscout, detta på grund av hur pass ovanligt detta yrke är och speciellt hur ovanligt det är i ett land som Sverige. Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar till ett nytt synsätt i hur pass viktigt det är att arbeta med fenomenet Personal Branding, speciellt för unga idrottare. Med hjälp av att använda sig utav detta får man vetskapen om vilka egenskaper som ska framhävas samt hur man kan träna för att på bästa sätt visa upp sin rätta sida, den sida som blir mest eftertraktad i den situationen du befinner dig i. Nyckelord: Personal Branding, Talangscouter, unga idrottare, grundstenar, karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)