BARNMORSKORS UPPFATTNING OM SPIRAL SOM PREVENTIVMEDELSMETOD TILL UNGA KVINNOR : En fenomenografisk intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund:Spiral är en högeffektiv preventivmedelsmetod och har tidigare enbart rekommenderats till kvinnor som fött barn. Dessa riktlinjer har förändrats och spiral är ett förstahandsalternativ till unga kvinnor. Barnmorskor ger trots det varierande information kring spiral till unga kvinnor. Syfte: Att belysa barnmorskors uppfattning av spiral som preventivmedelsmetod till unga kvinnor.Metod:Fenomenografisk forskningsmetod med induktiv ansats användes i studien. Sju barnmorskor intervjuades med semistrukturerade frågor i Västra Götaland.Resultat: Resultatet presenteras i tre beskrivningskategorier och fem uppfattningar: rätt information är av betydelse; unga kvinnors sexuella erfarenhet är av betydelse; Omgivningens kunskap varierar.Konklusion:Resultatet visar att individanpassad information är av stor vikt och att unga kvinnor ska få möjlighet till ett informerat val. Barnmorskor uppfattar att spiral är en effektiv preventivmedelsmetod till unga kvinnor som har debuterat sexuellt. Till de kvinnor som inte haft penetrerande samlag, rekommenderas en annan preventivmedelsmetod. Hur information om spiral ges är viktigt för följsamheten i användningen. De unga kvinnorna bör ha en realistisk bild av spiral och det är betydelsefullt att barnmorskor informerar om både för- och nackdelar. Genom att barnmorskorna är uppdaterade och inhämtar ny forskning kan rätt kunskap kring spiral förmedlas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)