Mätning och utvärdering av Eventmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi behandlar ämnet eventmarknadsföring och merinriktat hur mätning och utvärdering går till hos företag och organisationer samt vilkakomplikationer som finns kring detta. Studien är gjord med kvalitativ metod och har baseratspå teorier samt praktiska exempel som samlats in via en intervjumetod hos företag ochorganisationer.Uppsatsens huvudfokus är ämnet eventmarknadsföring, och den inriktas främst på hurmätning och utvärdering av marknadsföringsmetoden går till. Just mätning och utvärdering aveventmarknadsföring är sparsamt beforskat och det finns en avsaknad av kunskap om hur manpraktiskt tillämpar detta i organisationer och företag. Dock kan man se att den traditionellamarknadsföringens plats håller på att minska och eventmarknadsföring går stadigt uppåt.Exakt vad eventmarknadsföring innebär är aningen diffust då alla verkar ha sin egendefinition på ämnet men man kan kortfattat förklara det som att det handlar om att användasig av event av olika slag för att kommunicera ut en produkt eller ett budskap. Trots att mångaanvänder sig av denna metod är det ofta som man inte genomför någon utvärdering avresultatet och tidigare var detta inget problem men nu efterfrågas det mer och mer av företagoch i organisationer. På grund av detta är det av mångas intresse att lära sig mer kringmätning och utvärdering av eventmarknadsföring.Under våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide för att lämpliga frågor skulle ställastill respondenterna samt för att säkerställa att vi fick in samma information från de olikaintervjuerna. Intervjuguiden utformades utifrån den teori vi hittade och användes till de femintervjuer som genomfördes på fem olika företag. Respondenterna verkar inom flera olikabranscher och på så vis har vi fått inblick från olika branscher till uppsatsen.Teori och empiri indikerar att det är ett ytterst komplext ämne vi har undersökt och därför hardet varit svårt att dra några klara slutsatser. Det vi har kunnat konstatera är att det inte finnsnågon samordnad sanning kring hur mätning och utvärdering går till eftersom det är olikaberoende på vilken bransch du tillhör och vad du har för mål med eventet. Det finns hellerinte något standardiserat utvärderingsverktyg, men det efterfrågas delvis av både forskare ochvåra respondenter. Dessutom har vi konstaterat att man måste sätta mål redan under planeringför att man ska kunna mäta och utvärdera i efterhand. Undersökningen visar även atteventmarknadsföring är en lämplig metod att använda sig av då man lätt kan få en dialogmellan företag och konsumenten där man kan förändra attityd- och köpbeteendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)