Influencers i politiken : En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ multimodal analys av politisk influencer marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning: Under valåret 2018 har vi kunnat se politikers nära kontakt med influencers på sociala medier. Valrörelsen på Instagram har bestått av influencers och politikers förklädda relationer. En potentiell problematik för de båda aktörernas transparens och trovärdighet. Politiker har idag blivit den nya trenden för influencers att marknadsföra. Studien har till syfte att besvara hur politiker och influencers använder Instagram som politiskt plattform för att sprida politiska budskap. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört en webbenkät för att undersöka mediepublikens inställning till fenomenet, samt en multimodal metod bestående av sex stycken bilder på Instagram. Mediepubliken är det begrepp som kommer att användas för att beskriva de respondenter som besvarat vår enkät samt. Det empiriska materialet har analyserats utifrån vedertagna teorier för att skapa djupare förståelse av fenomenet politiskt influencer marketing, och dess bakomliggande faktorer. På så vis kan forskningsfrågor besvaras och slutsats dras kring att begreppet politiskt†influencer†marketing är ett fenomen som utförs genom politiska kommunikation på Instagram. Vi har även dragit slutsatsen att den politiska kommunikationen på Instagram är ett ytterligare sätt för eliter att kommunicera med varandra, inför bredare publik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)