Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. En inkluderande lekmiljö har som mål att alla barn har tillgång till en och samma plats där de får uppleva gemenskap och social interaktion. Litteraturen om inkludering tar upp vikten av att använda sig utav ”universell utformning” vid planering och utformning av inkluderande lekmiljöer. Universell utformning består av följande sju principer: Likvärdig användning, Flexibilitet i användning, Enkel och intuitiv användning, Uppfattbar information, Tolerans för misstag, Låg fysisk ansträngning och Storlek och utrymme för åtkomst och användning. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur man som landskapsarkitekt kan skapa inkluderande lekmiljöer i en naturmiljö med höga lekvärden för att främja barns välbefinnande. Jag har tagit fram ett idéförslag för Lundbyparken i Örebro med utgångspunkt i vad inkluderande utemiljöer är och hur man kan gå tillväga för att gestalta en sådan plats. De främsta inspirationskällorna för förslaget har varit litteraturen, en gåtur med barn från Lundbyskolan och ett studiebesök i Köpenhamn. Studiebesöket visade reella exempel på inkluderande lekmiljöer men också vikten av naturen och hur lek kan integreras i naturen för att skapa höga lekvärden. För att skapa en inkluderande lekmiljö utifrån de förutsättningarna som Lundbyparken erbjuder, föddes konceptet ”upptäcktsfärden” inspirerat från litteraturen. Konceptet bidrar med en variation av olika rum som erbjuder flera lekmöjligheter i anslutning till naturen. Genom förslaget stärks Lundbyparkens naturliga landskap och bjuder in barn i alla åldrar och med olika förmågor till gemensamma lekupplevelerser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)