Relationens betydelse för elevers delaktighet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. Studiens syfte var att undersöka elevernas upplevelser av relationens betydelse för att känna delaktighet i undervisningen.Studien utgår från fenomenologin eftersom det var elevernas upplevelser som skulle undersökas. Studien har även tydliga teoretiska inslag av de specialpedagogiska perspektiven, kategoriskt och relationellt perspektiv, för att styrka studiens specialpedagogiska relevans. Det relationella perspektivet har sin utgångspunkt i att en elev är i svårigheter och att svårigheterna finns i mötet mellan eleven och miljön. Medan det kategoriska perspektivet har utgångspunkt i att eleven är bäraren av svårigheterna. De två specialpedagogiska perspektiven påverkar skolans verksamhet vilket även får konsekvenser för eleverna i möten med lärare och elever.Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett i årskurs 6 i två klasser på två olika skolor. Datainsamlingen gjordes genom vinjetter. Vinjetterna har utgått från begreppen relation och delaktighet som förklarades genom två filmklipp och följdes därefter upp med tre öppna frågor till respektive begrepp. Vinjetterna besvarades digitalt av den ena klassen och för hand av den andra klassen.Resultatet visar att eleverna upplever att deras relation till läraren påverkar känslan av att känna delaktighet. Resultatet visar även att eleverna upplever att aspekter som främjar goda relationer även främjar delaktigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)