Teamarbete på förlossningsavdelningar : En studie ur ett teamkognitivt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Clara Budgifvars; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet fungerar för personalen på förlossningsavdelningar. Beställaren för detta projekt är det Internationella Medicinska Programmet (IMP), Region Östergötland. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där svaren sedan analyserades med en tematisk analys. De teman som identifierades var team, information, hälsa, träning, mål och system. Dessa teman diskuterades och kopplades till olika teamteorier. Resultatet pekar på att teamarbetet är viktigt för förlossningsvården och att det påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis kommunikation, gemensamma mål etc. De teman som identifierades påverkar teamarbetet på olika sätt, när de fungerar bra fungerar även teamarbetet bra, det försämras dock när de fungerar dåligt. Det är av denna anledning viktigt att få en bättre förståelse för teamarbete, speciellt inom vården, där teamarbetet kan påverka liv och död.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)