Hur stor andel företag väljer K3 frivilligt? - Hur påverkar skuldsättningsgraden och andelen immateriella anläggningstillgångar företags benägenhet att välja K3?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Studien undersöker hur stor andel av företag som frivilligt väljer att tillämpa det principbaserade regelverket K3 istället för det regelbaserade K2 i fyra olika branscher samt vilka faktorer som påverkar valet för att få en förståelse för varför företag väljer som de gör. Vid införandet av regelverken K2 och K3 fick små och medelstora företag möjligheten att välja mellan de båda regelverken. Båda regelverken har sina fördelar och nackdelar, och det är inte alltid självklart vilket regelverk som passar ett visst företag. Två viktiga anledningar till att ett företag skulle välja K3 trots den extra kostnaden är att K3 anses underlätta när det gäller att få tillgång till finansiering och att det är gynnsamt vid redovisning av immateriella anläggningstillgångar.Syfte: Syftet med studien är att först undersöka andelen företag som väljer att redovisa med K3. Därefter undersöks empiriskt om man kan se att skuldsättningsgrad och andel immateriella anläggningstillgångar har en effekt på företags val mellan K2 och K3.Metod: För att undersöka våra forskningsfrågor har vi valt en kvantitativ metod. Metodiken består av att först ta fram en univariabel analys och därefter använda sig av logistiska regressioner för att undersöka hur variablerna påverkar redovisningsvalet.Resultat och slutsatser: Av alla företag i studien så väljer 45 av 409 företag att redovisa med K3. De flesta av dessa är i branschen Data, IT & telekommunikation där 24 företag väljer K3.När det gäller om skuldsättningsgrad påverkar redovisningsvalet så finner vi inget statistiskt säkerställt resultat för det. Man kan dock statistiskt säkerställa att företag som har en högre andel immateriella tillgångar oftare väljer redovisningsregelverket K3.Förslag till vidare forskning: Det kan vara intressant att studera även hur andra nyckeltal påverkas av valet K2 eller K3. Rent metodologiskt vore en vidareutveckling av studien vara att specifikt kolla på de företag som har genomfört ett byte mellan de två regelverken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)