Hur upplever lärare undervisningen av nyanlända elever? : En kvalitativ studie om hur lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass gentemot nyanlända elever som blir direktintegrerade

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie är kvalitativ och baserad på semistruktruerade intervjuer. Tre lärare som har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever har intervjuats. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur tre f-3 lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass samt hur de upplever undervisningen av nyanlända elever som direktintegreras. För att uppnå syftet har ett pragmatiskt perspektiv på lärande använts. Studiens slutsats är att lärare anser att förberedelseklass gynnar nyanlända elever. Detta eftersom skolan idag brister i att tillhandahålla de resurser som nyanlända elever behöver för att aktivt kunna delta i undervisningen på lika villkor som övriga elever. Direktintegrering kan tillämpas om skolorna tillhandahåller tillräckligt med resurser som hjälper eleverna i sin kommunikation. Lärare anser dock att sådana resurser saknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)