Resilient samhällsplanering som verktyg för att minska översvämningsrisken : En fallstudie om Karlstad och Jönköping

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Med bakgrund i att klimatet förändras och kommer påverka människor världen över ännu mer i framtiden, så även i Sverige, var det relevant att undersöka hur två vattennära kommuner arbetar för att anpassa sig till översvämningar. Klimatförändringarna sker snabbare idag än någonsin och tillsammans med en befolkningsökning räknar experter med att fler och större naturkatastrofer kommer att inträffa. Därför behöver också kommunerna anpassa sitt arbete efter det här då samhällsplaneringen har som mål att tillgodose människors behov. Begreppet resiliens är svårdefinierat men anses ändå vara något eftersträvansvärt och särskilt i relation till klimatfrågor. Syftet med studien blev således att undersöka om och hur två svenska kommuner tolkar och arbetar för att uppnå resiliens i deras samhällsplanering gällande översvämningsproblematiken.Studien har använt sig av kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som komplement till en dokumentanalys och för att besvara frågeställningarna har den här empirin analyserats tillsammans med valda teorier. Studien är uppbyggd utifrån två huvudteman; tolkning och arbete, och såväl teorier och frågeställningar har valts efter det. Resultatet av studien påvisar att begreppet är just så svårt att definiera som flera innan visar på, men att kommunerna fortfarande arbetar för samma sak - att bli resilienta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)