Hjälp mig se : En kvalitativ studie kring tillgänglighet på publika webbplatser 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Enligt “Teorin om planerat beteende” så finns det tre orsaker till beteendet. Denna teori handlar om vad som påverkar en persons förväntningar och beteende innan de ska utföra en uppgift på en webbplats. Tidigare forskning har visat att tillgängligheten på webbplatser fortfarande är bristfälliga för personer med synnedsättning, eftersom de har olika behov och det spelar en viktig roll hur webbplatserna är uppbyggda och anpassade för personer med synnedsättning. Det ska vara lätt för användaren att hitta, förstå och kunna ta del av informationen på webbplatsen. För att kunna anpassa en webbplats på bästa sätt för personer med synnedsättning, bör en designer ta hjälp av olika riktlinjer för att kunna designa webbplatsen mer tillgänglig med bra och användbar information för personer med synnedsättningar. Men dessa riklinjer hjälper inte alltid användare med svår synnedsättning, eftersom de är i behov av olika hjälpmedel. Forskningsområdet berör områdena universell design, tillgänglighet, användarupplevelse, tillgänglighet och förväntningar på webben. Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten för personer med synnedsättning på Linnéuniversitets webbplats och studera om webbplatsen är tillgänglig för dem, och studera om webbplatsen uppfyller deras förväntningar och upplevelse till att använda webbplatsen. Studien har studerat hur tillgängligheten påverkar användarupplevelsen för människor med synnedsättning på en webbplats och vilka förväntningar som användaren har på webbplatser. En empirisk studie genomfördes utifrån användartest med uppgifter och intervjuer på den befintliga webbplatsen med hjälp av personer med synnedsättning. I detta arbete har fullständig blindhet uteslutits, eftersom det är helt annan inriktning. Resultatet av intervjuerna sammanställdes och kategoriserades inom tillgänglighet, upplevelse och förväntningar av webbplatsen utifrån de mönster där testpersonerna hade angett liknande svar. Resultatet av sammanställningen av användartestet och intervjuerna på Linnéuniversitetets webbplats visade att testpersonerna anser att webbplatsen är tillgänglig för personer med synnedsättning och att deras förväntningar på webbplatsen uppfylldes. Resultatet visade att det som påverkar tillgängligheten på en webbplats är dåligt utformade med dåliga kontraster som till exempel ljus blått på vit bakgrund. På grund av dålig utformade webbplatser så kan inte personer med synnedsättning använda sina eventuella hjälpmedel, till exempel talsyntes, för att läsa upp innehållet på webbplatsen åt dem. Rörliga bilder, placering av objekt, otydliga menyer och rubriker, dåliga typsnitt eller att texten är för liten så att den blir svår att läsa. Det som personer med synnedsättning förväntar sig ska finnas på en tillgänglig webbplats: bra kontraster, bra typsnitt och tydliga rubriker. Bra placering av element så att det blir lätt att navigera sig, inga rörliga bilder, kunna lyssna på innehållet och att kunna använda sina eventuella hjälpmedel på webbplatsen. Genom detta får användaren en positiv upplevelse av webbplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)