Skolgården : ur barnens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Sebastian Klein; [2018]

Nyckelord: Skolgården; Barnens perspektiv;

Sammanfattning: I min studie har jag att undersökt barnets perspektiv av sin skolgård. Det är viktigt att ta vara på barnens upplevelser och deras perspektiv samt att lyssna på vad de har att säga. Jag vill ta reda på deras upplevelser med hjälp av olika områden och kategorier som finns på skolgården. De olika kategorierna är fulaste/finaste, roligaste/tråkigaste och lugnaste/stökigaste platsen på skolgården. Mitt syfte är att undersöka barnets perspektiv av skolgården och hur olika platser påverkar deras känslostämningar. De frågeställningar som jag vill ha svar på behandlar hur eleverna känner på de olika platserna. Jag vill också få fram hur barnen vill utveckla sin skolgård samt vad de leker när är på de olika platserna. Metoden som studien använder sig av är en form av intervju. För att få fram barnets upplevelser har jag använt mig av samtalspromenader med barn från årskurs 3. Denna form av intervju går till så att de får filma en plats som de beskriver utifrån olika frågeställningar. Resultatet av studien visar på att barnen tycker det är roligast att spela fotboll och leka olika lekar. Det tråkigaste är att de gärna hade velat ha fler ytor och nya lekställningar. De finaste platserna brukar ofta vara där det finns mycket natur. Den fulaste är på de platser där det börjat rosta och gå sönder. De lugnaste platserna brukar vara där det inte är så mycket folk som t.ex. i buskar och på olika stenar. De stökigaste platserna brukar vara på fotbollsplanen för där är det mycket bråk om regler och vem som ska ha planen. Utevistelsen har visat sig påverka elevernas känslor både positivt och negativt. Av resultatet att döma ovan så kan man se att naturen har en positiv effekt hos barnen när de får vara ute bland vackra blommor och träd. De avvänder sig av naturen genom olika former av lekar och utnyttjar det material som finns för att skapa olika aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)