Eftervård är nyckeln till en bevarad nykterhet/drogfrihet : Professionellas syn på eftervård som en del av missbruksbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Författare: Miriam Karlsson; My Sackenreuther; [2021]

Nyckelord: Alkohol; narkotika; beroende; återfall;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vad professionella inom missbruksvårdens olika verksamheter hade för erfarenheter av eftervård, vilka faktorer som var viktiga för att en person skulle kunna upprätthålla nykterhet/drogfrihet och hur samarbetet med relevanta aktörer såg ut. Den metodologiska utgångspunkten i denna uppsats var en kvalitativ ansats med hermeneutisk inriktning och empirin samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer med nio relevanta professionella. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av Prochaska och DiClementes transteoretiska förändringsmodell som förklarar en förändrings olika stadier. Några slutsatser vi kom fram till är att eftervården är viktig för att ha en chans att kunna upprätthålla nykterhet/drogfrihet. Några viktiga faktorer för att kunna göra detta är inre motivation, hälsosam gemenskap och en meningsfull vardag. Vi har också kommit fram till att samarbeten mellan olika aktörer fungerar bra men att en förbättring är önskvärd. Detta för att ett samarbete mellan olika aktörer är viktigt för att kunna ge klienterna den bästa möjliga vård som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)