Auktoritet inom skolans värld En forskningsöversikt om auktoritetsförhållandet mellan lärare och elev

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

Sammanfattning: Hur en lärare ska agera och verka inom ett klassrum har de flesta en åsikt om, ofta grundas åsikterna utifrån den egna skolgången. Synen på hur den svenska skolan ska vara utformad och vilken auktoritet en lärare ska ha berör allmänheten. Synen på auktoritet inom skolan har inte varit konstant utan har förändrats i takt med samhällets utveckling. Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka vad tidigare forskning säger om lärares auktoritet inom skolan samt hur lärares auktoritet påverkar och uppfattas av elever. Forskningsöversikten utgår ifrån följande frågeställningar: Vad säger tidigare forskning om auktoritet utifrån ett lärarperspektiv? Vad säger tidigare forskning om auktoritet utifrån ett elevperspektiv? Forskningsöversiktens resultat visar dels att lärarens auktoritet påverkas om läraren besitter eller saknar vissa egenskaper, dels att elever ställer krav som behöver tillgodoses av läraren för att eleverna ska legitimera läraren som auktoritet. Vidare visas att läraren som individ har stora möjligheter att påverka dess individuella auktoritet samtidigt som den visar att auktoritetsförhållandet utgår ifrån den rådande samhällsordningen. Avslutningsvis diskuteras den individuella möjligheten till skapandet av auktoritet samt auktoritetsförhållandet mellan lärare och elev där vi som studerar till lärare får ta del av de båda sidorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)