Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. Eftersom skogsvårdslagen är en mini-milag och hälften av all skog ägs av privata skogsägare, är Skogsstyrelsens kommunikation av skogspolitiken till de privata skogsägarna viktig för att uppnå de skogspolitiska målen. Genom att göra en innehållsanalys av tid-ningen Skogseko, som är en stor kommunikationskanal för Skogsstyrelsen, analyseras centrala begrepp kopplade till de två skogspolitiska målen, pro-duktion och miljö. För att avgöra om Skogsstyrelsens kommunikation är an-passad till skogsägaren, görs även en litteraturstudie på de enskilda privata skogsägarnas kunskap om skogsbruk. Resultatet från innehållsanalysen vi-sar att skogsstyrelsen kommunicerar båda målen och att en del av begreppen beskrivs i tidningen. Resultatet från litteraturstudien indikerar att privata en-skilda skogsägare har mindre kunskap om begrepp kopplade till miljömålet än produktionsmålet. Med stöd av teorier från kommunikationsvetenskapen diskuteras om Skogsstyrelsens kommunikation är anpassad till de enskilda privata skogsägarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)